Personvernerklæring

Informasjon om EiendomsMegler 1 sin behandling av personopplysninger

Ditt personvern er viktig for EiendomsMegler 1 – Alliansen og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i EiendomsMegler 1 skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysningene om deg er registrert hos oss.

INNLEDNING OG GENERELLE VILKÅR

På nettsidene våre får du en oversikt over hvilke tjenester EiendomsMegler 1 tilbyr, samt annen aktuell informasjon. Vi forsøker til enhver tid å sikre at all informasjon som presenteres er korrekt, men feil kan forekomme og vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for våre Brukere. EiendomsMegler 1 er ikke ansvarlig for innholdet på nettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av tredjepart eller annen informasjon som presenteres på eller via slike nettsider.

Alt innhold på våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av EiendomsMegler 1s nettsider, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.

1 - HVEM ER VI?

EiendomsMegler 1- Alliansen består av 13 foretak:

 • EiendomsMegler 1 Norge AS
 • EiendomsMegler 1
 • Buskerud Vestfold AS
 • EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS
 • EiendomsMegler 1 Modum AS
 • EiendomsMegler 1 Innlandet AS
 • EiendomsMegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal AS
 • EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
 • EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS
 • EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
 • EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS
 • EiendomsMegler 1 Telemark AS
 • EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS

Disse foretakene er fordelt på flere kontorer innenfor forretningsområdet for det enkelte selskapet. Mer opplysning om det finner du her: eiendomsmegler1.no/om-oss/vaare-selskaper-og-kontorer/

Med mindre annet fremgår uttrykkelig i tilknytning til bruk av enkelte skjema eller tjenester er dine personopplysninger samlet inn og behandlet av det EiendomsMegler 1 selskapet som er nærmest din bostedsadresse. Finn ut hvem som er behandlingsansvarlig i ditt område: eiendomsmegler1.no/finn-behandlingsansvarlig/

2 - HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene om deg vil først og fremst bli innhentet ved din registrering og opplysningene vil primært bli benyttet til å levere etterspurte tjenester til deg.

Formål som kan være aktuelle:

 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å vurdere verdi og/eller formidle salg av deres eiendom
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføre eiendom og besvare henvendelser relatert til markedsføringen
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester, gi informasjon om vår virksomhet og levere tjenester til våre brukere og kunder
 • Behandling av personopplysninger for budgivere og interessenter
 • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingforetakets kontrolltiltak
 • Behandling av personopplysninger som ledd i vår rekruttering av medarbeidere
 • Behandling av personopplysninger ved informasjon om bruk av våre nettsider og tilknyttede tjenester, herunder til analyse, statistikk og informasjons formål for utvikling av vår nettside og produkter
Personopplysninger om deg skal alltid behandles innenfor de rammene av det formålet som er beskrevet i forbindelse med etablering eller leveranse av våre tjenester.

3 - HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om deg (kjøper, selger eller interessent) som er nødvendig for å gjennomføre det tiltaket som du selv har bedt oss om.

Dette vil typisk omfatte opplysninger om ditt navn, postnummer, adresse, telefonnummer og e-post.

Vi innhenter kun de personopplysningene som er nødvendige for å levere våre tjenester til deg.

Tilknytning til fagforening anses som en særskilt kategori personopplysning som vi behandler i forbindelse med leveranser av tjenester tilknyttet fordelsprogrammet LO-favør. Til dette formålet behandler vi ditt medlemskapsnummer.

4 - HVORDAN SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER?

Kilden til opplysningene vi har om deg, vil normalt være deg selv. Du gir oss tilgang gjennom utfylling av skjema og informasjonsfelter knyttet til de tjenestene som etterspørres. Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel fra kilder hos offentlige og private virksomheter. Dette kan være markedsrelaterte eller demografiske opplysninger, som vi blant annet henter fra Folkeregistret og Eiendomsregisteret.

5 - HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER?

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

6 - HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?

Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om deg til de personer i de enkelte EiendomsMegler 1 selskapene som har behov for slik tilgang ut fra de formålene som er nevnt under punkt 2 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre leverandører av lagringstjenester og andre samarbeidspartnere, og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

7 - HVEM UTLEVERER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Vi benytter leverandører (databehandlere) som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om deg. Dette kan være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre bruker- og leverandørsystemer, som f.eks. forsikringsselskap, forretningsførere, offentlig register, Eiendomsverdi AS, FINN.no mm.

Personopplysninger om deg kan også utveksles internt mellom EiendomsMegler 1 sine selskaper dersom dette er nødvendig for å kunne levere de tjenestene som du har bedt oss om.

Personopplysninger vil for øvrig ikke bli overført til tredjepart utover de som er nevnt i denne personvernerklæringen.

8 - HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger om deg skal kun oppbevares så lenge det er behov for det ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre periode dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølging av et gjennomført tiltak.

Personopplysninger vi samler inn, lagres hovedsakelig elektronisk i bl.a. i meglersystem og CRM. Hver av EiendomsMegler 1 sine foretak lagrer personopplysninger i sitt eget system.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg, med mindre det er lovpålagt å oppbevare slike opplysninger en bestemt tid eiendomsmegler1.no/finn-behandlingsansvarlig/

9 - HVILKE INFORMASJONSKRAV HAR BRUKERNE VÅRE?

Du skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Disse betingelsene er derfor tilgjengelig for deg på våre nettsider.

Som registrert har du rett til:

 • å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg,
 • å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
 • å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering,
 • å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene som du har gitt oss,
 • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet),
 • å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger,
 • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

10 - HVORDAN SIKRER VI BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER?

i har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene om deg og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss eiendomsmegler1.no/finn-behandlingsansvarlig/

11 - HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER PÅ VÅRT NETTSTED?

Vi bruker informasjonskapsler både til et analytisk- og markedsføringsformål. For å lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.

Brukerne våre kan når som helst styre sine egne personverninnstillinger vedr. bruk av informasjonskapsler på våre nettsider.

12 - HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Kunder som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss via: eiendomsmegler1.no/finn-behandlingsansvarlig/